پلان طبقات مجموعه بازار مبل پاسارگاد

طبقه زیرهمکف