انواع فوم و اسفنج مورد استفاده در مبلمان را بشناسید

  • اندازه و شکل اتاق را در نظر بگیرید.
  • ابتدا محلی که برای مبل خود در نظر گرفته اید را اندازه گیری کنید، سپس متناسب با آن مبل خود را انتخاب کنید.
  • به راحتی آن دقت کنید.
  • مبلی را انتخاب کنید که از نظر راحتی و داشتن تکیه گاه عالی باشد و با گذشت زمان قدرت خود را از دست ندهد. به همین دلیل سعی کنید متوجه شوید زیر رویه دوزی آن مبل چه چیزی قرار دارد.
  • به شکل دسته آن دقت کنید.
  • شکل دسته هایی که دوست دارید را در نظر بگیرید و اینکه آیا به اندازه ی کافی راحت هستند که بازوی خود را روی آن قرار بدهید، روی آن چرت کوتاهی بزنید یا حتی گاه به گاه روی آن بنشینید.
  •  به کوسن های آن دقت کنید.
  • کوسن ها چیدمان های متفاوتی دارند. بعضی ها به عنوان تکیه گاه مبل هستند. بعضی ها تنها برای چیدمان مبل هستندبه جنس مبل دقت کنید.
  • مبلی را انتخاب کنید که با نشستن فرو رفتگی در آن ایجاد نشود. هنگامی که از مبل برخاستید به حالت اولیه خود برگردد.